نوزدهـمین نـمایـشـگاه بـین الـمللی رنـگ، رزیـن پوششهای صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری
دعوت از شرکت های حسابداری و خدمات مالی برای پیوستن به نمایندگان فروش نرم افزار حسابداری فرداددرخواست نمایندگی

نمایندگی شرکت نرم افزار حسابداری فرداد

حفظ روابط تجاری مثبت برای اطمینان از فروش در آینده