نرم افزار اموال و دارایی ثابت فرداد با قابلیتهای ویژه