شما به عنوان نماینده فرداد یکی از شرکای تجاری فرداد هستید