انبارداری و انواع انبار | اصول، فرم و فرآیندهای انبار

مشکلاتی چون ناهماهنگی در ورود و خروج کالا، جابجایی و مفقود شدن قطعات یا عدم ثبت درست کالاها توسط پرسنل انبار همگی نشان دهنده اهمیت انبارداری و فرآیندهای انبار است. خدمات انبارداری در نگهداری و تبادل کالا نقش مهمی دارد.

انبارداری یک فعالیت پیچیده است که هر مرحله آن باید مطابق با فرآیندهای سازمان شما انجام شود. ادامه مطلب …