شاید برای خیلی از افراد این سوال پیش بیاید، که حق بیمه حقوق و دستمزد چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم که، بيمه حقوق از جمله کسورات قانونی می باشد، که به صورت ماهیانه توسط کارفرما پرداخت می شود. البته کارفرما بخشی از بیمه حقوق را از حقوق کارمندان و کارگران خود کسر می نماید و  بخشی از آن را خود پرداخت می نماید.

در واقع بیمه یکی از کسورات قانونی و بسیار مهم در حقوق می باشد و هر فردی که در یک محل کار ثابت مشغول به کار باشد و یک قرارداد مشخص برای شغل خود داشته باشد، مستحق دریافت بیمه می باشد. لازم به ذکر است، که مبلغ بيمه حقوق مطابق قوانین بیمه حقوق و دستمزد محاسبه شده و از حقوق کارمند و حساب کارفرما کسر می شود، بنابراین نمی توان بیشتر یا کمتر از مبلغ تعیین شده را به عنوان بیمه کسر نمود.

خواندن مقاله آموزش بیمه حقوق را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟
 • حسابداران حقوق و دستمزد
 • مدیران کسب و کار ها
 • افرادی که تمایل دارند اطلاعات خود را در زمینه بيمه حقوق افزایش دهند .

بیمه حقوق چیست؟

همانطور که در پاراگراف قبل ذکر گردید، هر فردی که دارای یک شغل ثابت و قراداد مشخص می باشد، دارای بیمه بوده و هر ماه مبلغی به عنوان حق بيمه حقوق و دستمزد، از حقوق ماهیانه این شخص کسر می گردد. مطابق قانون بیمه حقوق و دستمزد، مبلغ حق بیمه برای حقوق دریافتی کارمندان و کارگران به میزان 30 درصد مزایای کارمند می باشد، که مشمول بیمه هستند. حال این مزایا برای هر کارمند متفاوت می باشد.

بنابراین در پایان هرماه، کارفرما موظف می باشد که مطابق قوانین بيمه حقوق، ابتدا مبلغ بیمه سهم کارمندان و کارگران خود را حساب نماید، سپس همراه با مبلغ بیمه سهم خود، بیمه حقوق ماهیانه کارمندان را به اداره بیمه پرداخت نماید.

 

نحوه محاسبه بیمه حقوق و دستمزد

نحوه محاسبه بیمه حقوق و دستمزد، به شرح ذکر شده در پاراگراف قبل می باشد .

بیمه حقوق بازنشستگی

محاسبه بیمه حقوق کارمندان و کارگران در دوران بازنشستگی، با توجه به میزان حقوق دریافتی آن ها در دو سال آخر کاری تعیین می گردد . همچنین مدت پرداخت حق بیمه کارمندان و کارگران و همچنین مدت زمانی که فرد تحت پوشش بیمه قراردارد ، در میزان مستمری بازنشستگان مؤثر می باشد .

لازم به ذکر می باشد که، یکی از شرایط پرداخت مستمری بازنشستگی توسط اداره بیمه به بازنشستگان، پرداخت 30 سال حق بیمه به صورت مستمر می باشد. حال اگر فرد به صورت کامل 30 سال حق بیمه خود را پرداخت کرده باشد، می تواند مستمری و مزایای بازنشستگی را دریافت نماید. ( آقایان در سن 50 سالگی و خانم ها در سن 45 سالگی )

لازم به ذکر می باشد که اگر مقدار پرداخت مستمری فرد قبل از دوران بازنشستگی کمتر از 30 سال باشد، به عنوان مثال 10 سال بیمه پرداخت کرده باشد، نحوه محاسبه مستمری این فرد به این صورت می باشد، ده سی ام میانگین حقوق دو سال آخر فرد که لیست آن به اداره بیمه ارسال شده است. 

خدمات مشمول پرداخت بیمه حقوق

کافرما در هر ماه 30 % از حق بیمه را پرداخت می نماید، در ازای پرداخت بيمه حقوق توسط کارفرما، اداره بیمه با توجه به مبالغ پرداخت شده از سوی کارفرما، خدماتی را به بیمه شدگان ارائه می نماید، که این خدمات به شرح زیر می باشند:

 • 12% از مبلغ حق بیمه به منظور بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی پرداخت می شود.
 • 2% از مبلغ حق بیمه به منظور فوت پیش از بازنشستگی پرداخت می گردد.
 • 4% از مبلغ حق بیمه به منظور از کارافتادگی پرداخت می گردد.
 • 9% از مبلغ حق بیمه به منظور درمان پرداخت می گردد.
 • 3% از مبلغ حق بیمه به منظور بیمه بیکاری پرداخت می گردد.
بیمه حقوق

بیمه حقوق مبلغی می باشد، که به صورت ماهیانه از حقوق فرد بیمه شده کسر می گردد.

بیمه حقوقی را با بیمه حقوق اشتباه نگیرید!

بیمه حقوقی مبلغی می باشد، که به صورت ماهیانه و سالیانه توسط فرد به یک وکیل یا حقوقدان پرداخت می شود و در قبال این مبلغ، حقوقدان یا وکیل مشکلات و دعاوی فرد را پیگیری و حل می نماید. درواقع با پرداخت بيمه حقوقی توسط فرد، حقوقدان موظف به ارائه خدماتی می باشد، که  این خدمات عبارتند از :

 • دریافت و بررسی مدارک مورد نیاز و ارائه مشاوره حقوقی و راه های قانونی برطرف نمودن مشکلات به متقاضی
 • بررسی شرایط و درخواست متقاضی و تنظیم قرارداد مطابق شرایط قانونی ، همراه با طی نمودن مراحل قانونی و بین المللی
 • قبول نمودن وکالت متقاضی در دعاوی

بیمه حقوق مبلغی می باشد، که به صورت ماهیانه  از حقوق افرادی که دارای بیمه هستند، کسر می شود.

نحوه محاسبه بیمه حقوق و دستمزد

برای محاسبه بیمه حقوق، ابتدا جمع مبلغ مزایای مشمول بیمه کارمند محاسبه می شود، سپس 7 درصد از این مبلغ به عنوان بیمه سهم کارمند محاسبه می شود،  3 % از این مبلغ به عنوان بیمه بیکاری محاسبه می شود، 20 درصد از این مبلغ به عنوان بیمه کارفرما محاسبه می شود و درنهایت مجموع بیمه بیکاری و بیمه سهم کارفرما که 23  درصد می باشد، توسط کارفرما پرداخت می شود.

لازم به ذکر می باشد ، که سقف بیمه روزانه هر ساله از طرف اداره بیمه اعلام می شود ، حال اگر میزان مزایای مشمول بیمه یک فرد در ماه بیش از سقف تعیین شده بیمه در ماه شود ، به جای مزایای مشمول بیمه ، سقف بیمه در هفت درصد ضرب می شود و به عنوان حق بیمه فرد محاسبه می شود . همچنین حق بیمه کارفرما نیز با سقف بیمه محاسبه می شود .

بیمه حقوق سهم کارفرما و کارگر

برای محاسبه بیمه حقوق و دستمزد، باید فرمول نوشته شود . نحوه محاسبه بيمه حقوق و دستمزد یا فرمولنویسی بیمه حقوق کارگری ، محاسبه غرامت حقوق سهم کارفرما و همچنین حق بیمه پرداختنی در ادامه بررسی می گردد .

بیمه حقوق سهم کارفرما و کارگر

نحوه محاسبه بيمه حقوق سهم کارفرما و کارگر به شرح زیر می باشد.

100 /  7 * محاسبه جمع مزایای مشمول بیمه = بیمه سهم کارمند

100 /  3 * محاسبه جمع مزایای مشمول بیمه = بیمه بیکاری

100 /  4 * محاسبه جمع مزایای مشمول بیمه = بیمه مشاغل سخت و زیان آور

100 /  20 * محاسبه جمع مزایای مشمول بیمه = بیمه سهم کارفرما

بیمه سهم کارفرما + بیمه مشاغل سخت و زیان آور +  بیمه بیکاری +  بیمه سهم کارمند = بیمه پرداختنی

نکته مهم

پرداخت بیمه مشاغل سخت و زیان آور به عهده کارفرما می باشد . بنابراین در این نوع مشاغل حق بیمه کارمند 7% و حق بیمه کارفرما 27% می باشد، بدین طریق حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور 34% خواهد بود، که به اداره بیمه پرداخت می شود .

بیمه حقوق و دستمزد سال 99

در سال 99 سقف روزانه بیمه توسط اداره کار به مبلغ 4,457,663 تعیین شده بود . که مطابق آن، اگر مزایای مشمول بیمه یک فرد در یک ماه بیش از این رقم شود، این عدد در تعداد روز های کارکرد فرد ضرب شده و به عنوان مزایای مشمول بیمه فرد در 7% ضرب می شود، در نهایت مبلغ بدست آمده به عنوان حق بیمه سهم فرد درنظر گرفته می شود .

مهلت پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

تمام کارفرمایان باید تا آخرین روز ماه بعد، لیست بیمه پرسنل، حق بیمه و بیمه بیکاری پرسنل خود را به اداره بیمه اعلام و همچنین مبلغ بیمه را پرداخت نمایند . درصورتی که کارفرما حتی یک روز دیرتر لیست بیمه خود را به اداره بیمه ارسال نماید، باید 10 درصد از مبلغ حق بیمه آن ماه را به عنوان جریمه پرداخت نماید . همچنین اگر کارفرما لیست بیمه خود را به موقع ارسال نماید، اما مبلغ آن را پرداخت نکند ، باید به میزان 2 درصد از مبلغ حق بیمه آن ماه را به عنوان جریمه پرداخت نماید.

بیمه بیکاری و نحوه استفاده از آن

مطابق قانون، اگر فردی آمادگی کار را داشته باشد، اما بدون اراده شخصی از کار خود بیکار شود، مستحق دریافت حق بیمه می باشد. البته اگر فردی از شغل خود استعفا دهد و یا از طریق ترک کار بیکار شده باشد، نمی تواند از بیمه بیکاری استفاده نماید.

چه افرادی می توانند از بیمه بیکاری استفاده نمایند؟

افرادی که تمایل به دریافت بیمه بیکاری دارند، باید دارای شرایطی باشند، که این شرایط عبارتند از: سابقه پرداخت حق بیمه به مدت حداقل 6 ماه، تبعه کشور ایران، عدم ازکارافتادگی یا بازنشستگی و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بودن .جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه بیمه بیکاری و نحوه استفاده از آن، می توانید مقاله بیمه بیکاری چیست؟ و نحوه استفاده از بیمه بیکاری را مطالعه نمایید.

مزایای مشمول و غیرمشمول بیمه

مزایای مشمول بیمه مزایایی هستند، که شامل بیمه می باشند و روی مبلغ نهایی بیمه که به اداره بیمه پرداخت می شود، تاثیر می گذارند. اما مزایای مشمول و غیر مشمول بیمه مزایایی هستند، که بابت آن ها بیمه پرداخت نمی شود و همچنین روی مبلغ نهایی بیمه تاثیر نمی گذارند، اما به اداره بیمه اطلاع داده می شود، که این مزایای غیر مشمول بیمه به کارمند پرداخت شده است.

 

مزایای مشمول بیمه حقوق

مزایای مشمول بیمه حقوق به شرح زیر می باشند .

مزایای مشمول بیمه حقوق

موارد مشمول بيمه حقوق و دستمزد، مزایایی از قبیل حقوق پایه، اضافه کار، حق سرپرستی، حق مسکن و ایاب و ذهاب می باشند، که به صورت مستمر به کارمند یا کارگر پرداخت می شوند، بنابراین شامل بیمه بوده و روی مبلغ بیمه کارمند تاثیر می گذارند، سایر مزایای مشمول بیمه عبارتند از :

 

فوق العاده بدی آب و هواحق ثابت
محرومیت از تسهیلات زندگیحق افزایش بهره وری تولید
فوق العاده محل خدمتحق تولید
فوق العاده مرزیحق کمیسیون فروش
فوق العاده شرایط محیط کارجمعه کاری
فوق العاده کشیکجیره نقدی
فوق العاده جذبمزایای نقدی
حق مدیریتپول صبحانه
حق خزانهمزایای تولید
حق سرایداریکارمزد
حق حسابرسیفوق العاده محل خدمت
حق پاسداریپول اتوبوس ( غیر از خرج جدید )
حق نمایندگی بیمهفوق العاده سیاری
مزایای ارزیحق آنکال
حق خوار و بارحق اکورد ( تولید )
حق امضاءفوق العاده کیلومتری
حق باجهحق مشاوره
حق ترانسپورت و سرویسپول جارو
حق دیپلمسایر مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده
برودت ( بدی آب و هوای سردخانه )مسکن با اثاثیه
حق فنیمسکن بدون اثاثیه
حق انبارداریاتومبیل اختصاصی با راننده
حق شیفتاتومبیل اختصاصی بدون راننده
حق یک وعده غذاعیدی سالانه یا پاداش آخر سال
حق پول نهار و شامفوق العاده اشتغال خارج از کشور
فوق العاده نگهبانیاشتغال مامورین در خارج از مرکز
فوق العاده کشیکحق العمل کار

مزایای غیر مشمول بیمه حقوق

در بیمه حقوق یکی از مزایایی که در لیست حقوق درج می شود مزایای غیر مشمول بیمه می باشد ، این مزایا، مزایایی از قبیل عیدی، بازخرید ایام مرخصی، پاداش افزایش تولید و هزینه عائله مندی می باشند، که شامل بیمه نبوده و تاثیری روی بیمه حقوق فرد بیمه شده نمی گذارند. و باید در لیست حقوق برای سازمان تامین اجتماعی ارسال شود.

مزایای غیر مشمول بیمه حقوق

مزایای غیر مشمول بیمه حقوق به شرح ذکر شده می باشند.

سایر مزایای غیر مشمول بیمه عبارتند از :

 

هزینه سفر و فوق العاده مدیریت
ما به التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری
حق شیر
پاداش نهضت سواد آموزی
حق التضمین ( کسر صندوق )
خسارت اخراج و مزایای پایان کار

 

و در پایان …

در این مقاله به بررسی بیمه حقوق پرداختیم و آموختیم که تمام افرادی که به صورت ثابت در یک اداره، کارخانه یا کارگاه، مشغول به کار هستند با توجه به قانون کار بایستی قرارداد کوتاه مدت یا بلند مدت داشته و با توجه به قانون تامین اجتماعی بایستی از سمت کارفرما بیمه شوند، حق بیمه پرداختی توسط کارمندان کارگاه 7 درصد و بیمه حق کارفرما نیز 23 درصد از مبلغ کل مزایای مشمول بیمه  حقوق است که به تفصیل به آن پرداختیم، در مقاله محاسبه حقوق به صورت کامل به بررسی عوامل دیگر در لیست حقوق کارمندان می پردازیم و شما می توانید این مقاله را مطالعه بفرمائید، همچنین در صورتی که مقاله فوق برای شما مفید بوده است آن را به اشتراک بگذارید و در صورتی که سوال و ابهامی هنوز برای شما باقی مانده است، مانند دیگر کاربران در قسمت دیدگاه سوال خود را ارسال نمائید، تیم تحریریه نرم افزار فرداد همواره می کوشد تا بهترین محتوا را برای شما آماده کند و همواره پاسخگوی سوالهای شما هستیم.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

شاید به مطالب زیر هم علاقه داشته باشید

تیم تحریریه آرین سیستم

این مقاله ترجمه شده و یا از دانسته های کارشناسان تولید محتوا آرین سیستم است. کپی و انتشار مقاله بدون ذکر منبع و لینک مستقیم پیگرد قانونی دارد.

10 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. س عباسی
  س عباسی گفته:

  سلام مرسی از مقاله خوبتون ،1- در مزایای مشمول گفتین حق مسکن هم شاملش هست منظورتون همین حق مسکن که به تازگی دولت 300 تومانش کرد یا چیز دیگری ؟
  2- اگر تا به حال پرداخت نکرده باشیم (بیمه این مبلغ حق مسکن را اضافه نکردیم به دستمزد ماهانه و پرداخت نشده باشه) جریمه تعلق میگیره ؟؟

  پاسخ
  • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
   تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

   سلام دوست عزیز بله حق مسکنی که به صورت ماهیانه برای پرسنل واریز می شود، چون مستمر هست مشمول بیمه می باشد.
   شما می توانید برای مبالغی که پرداخت نکرده اید اصلاحیه بزنید، اما برای کسب اطلاعات تکمیلی می توانید از کارشناس بیمه کمک بگیرید.

   پاسخ
  • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
   تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

   سلام دوست عزیز

   بله چون حق مسکن به صورت مستمر هر ماه برای پرسنل واریز می شود، مشمول کسر بیمه می باشد.

   پاسخ
  • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
   تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

   سلام دوست عزیز

   پایه سنوات عاملی می باشد که معمولا جدا از حقوق پایه است. اما مشمول بیمه بوده و جزء مزایای مشمول بیمه کارمند حساب می شود.

   پاسخ
 2. م . شجاعی
  م . شجاعی گفته:

  سلام ؛
  ضمن عرض خسته نباشید ، آیا در پرداخت حق بیمه و آنچه به عنوان مزایای مشمول و غیرمشمول در این امر مؤثر است ، نوع کارگاه ، شرکت و … که حقیقی یا حقوقی باشد تفاوتی وجود دارد ؟

  پاسخ
  • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
   تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

   سلام دوست عزیز

   در هنگام دریافت ثبت و دریافت کد گارگاه باید نوع حقیقی و حقوقی بودن مشخص گردد .

   پاسخ
 3. طهوری
  طهوری گفته:

  باسلام .مزایای مشمول بیمه چیست؟کدام یک از این موارد است.فوق العاده شغل.سایر.حق شغل و.حق شاغل.فوق العاده بدی اب و هوا.حف ایاب و ذهاب.سختی کارو مزایای انگیزشی.من به مبلغ بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند در فیشم نکیرسم لطفا راهنمایی کنید با تشکر

  پاسخ
  • تیم تحریریه نرم افزار فرداد
   تیم تحریریه نرم افزار فرداد گفته:

   سلام دوست عزیز

   مزایای مشمول بیمه ، مزایایی می باشند که به اداره بیمه اعلام می شوند و بابت این مزایا بیمه پرداخت می شود . در واقع این مزایا در مبلغ بیمه سهم فرد و کارفرما تاثیر می گذارند .
   مزایای غیر مشمول بیمه مزایایی هستند که لیست آنها به اداره بیمه اعلام می شود ، اما بابت این مزایا بیمه پرداخت نمی شود و فقط جنبه اطلاع رسانی برای اداره بیمه را دارند .
   اکثر مزایای مشمول و غیر مشمول بیمه در مقاله حاضر ذکر شده اند ، شما می توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت اداره تامین اجتماعی مراجعه نمایید .

   پاسخ
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "بیمه حقوق چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "بیمه حقوق مبلغی می باشد، که به صورت ماهیانه از حقوق افرادی که دارای بیمه هستند، کسر می شود." } },{ "@type": "Question", "name": "مزایای مشمول بیمه چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مزایای مشمول بیمه حقوق، مزایایی می باشند، که به اداره بیمه اعلام می شوند و روی مبلغ بیمه فرد بیمه شده تاثیر می گذارند." } },{ "@type": "Question", "name": "مزایای غیر مشمول بیمه چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مزایای غیر مشمول بیمه حقوق، مزایایی می باشند، که به اداره بیمه اعلام می شوند، اما شامل بیمه نبوده و تاثیری روی مبلغ بیمه فرد بیمه شده نمی گذارند." } }] }
×

اطلاعات تماس خود را وارد کنید

تماس با مشاوران تماس با فرداد

ارسال درخواست به کارشناسان فروش
لطفاً چند لحظه منتظر بمانید ...