در پاسخ به سوال نوبت کاری چیست باید گفت طبق ماده 55 قانون کار، کاری که در طول ماه گردش داشته باشد کار نوبتی تلقی می‌گردد. در طول یک ماه یک کارگر ممکن است به صورت چرخشی در دو یا چند نوبت کاری کار کند. بر همین اساس نوبت کاری افراد در طول یک ماه در نوبت های صبح، عصر و شب واقع می‌گردد.

با توجه به اهمیت نوبت کاری در محاسبه حقوق و دستمزد در این مقاله نسبت به ارائه پاسخ در خصوص نوبت کاری چیست؟ همچنین معرفی و شرح مختصری در خصوص مبنای محاسبه نوبت کاری، مشاغل مشمول نوبت کار و… اقدام شده است.

خواندن مقاله نوبت کاری چیست را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

کارشناسان منابع انسانی
کارشناسان حقوق و دستمزد
حسابداران حقوق و دستمزد

نوبت کاری چیست؟

شاید بارها از خود پرسیده باشید که نوبت کاری چیست؟ با توجه به اینکه در کشور مشاغلی وجود دارد که کارکنان باید به صورت چرخشی (شیفتی) در طول شبانه روز نسبت به انجام وظیفه اقدام نمایند و امکان تعطیلی محیط کار وجود ندارد، به این گونه مشاغل، مشاغل نوبت کار می‌گویند.

در این واحدهای تولیدی، خدماتی به علت فشار مضاعف کاری که به کارکنان وارد می‌شود مطابق مقررات مبلغی بعنوان فوق العاده نوبت‌کاری برای پرسنل در نظر گرفته می‌شود.

نوبت ‌کاری در چه مشاغلی کاربرد دارد؟

با توجه به این که به پاسخ نوبت کاری چیست؟ (What is shift work) دست پیدا کرده اید حال می‌توان گفت که نوبت کاری در چه مشاغلی کاربرد دارد.

به طور کلی در مشاغلی که امکان تعطیلی محیط کار در آن وجود ندارد مانند آتش نشانی‌ها، اورژانس، بیمارستان‌ها، شرکت‌های تولیدی و… حضور کارکنان در محیط کار به صورت نوبت کار می‌باشد.

در این مشاغل حضور پرسنل در محل فعالیت خود به صورت شبانه روز و نوبتی الزامی می‌باشد. کار در این گونه مشاغل به صورت کار شیفت صبح، کار شیفت عصر و کار شیفت شب تقسیم بندی می‌شود.

نوبت کاری در قانون کار

اگر ساعت کاری کارگر به صورت نوبت کاری در صبح، عصر و شب باشد و در طول دوره معین چرخش داشته باشد، به علت انجام کار در زمان‌های مختلف شبانه روز کارگر متحمل فشارهای زیادی می‌گردد.

به همین علت طبق قانون کار جهت جبران فشارهای وارده، مزد کارگران نوبت کار بیشتر از کارگران معمولی خواهد بود.

طبقه ‌بندی نوبت کاری

طبق بندی نوبت کاری در قانون کار به صورت صریح و مشخص با میزان فوق العاده آن‌ها در ماده 56 قانون کار آمده است. بر همین اساس کارفرمایان جهت کارگران نوبت کار، مکلف به پرداخت حقوق و دستمزد مطابق ماده مذکور می‌باشند.

انواع نوبت‌کاری

با توجه به شرح نوبت کاری چیست و براساس قانون کار 24 ساعت شبانه روز به 3 دوره زمانی 8 ساعته صبح، عصر و شب تقسیم شده که ساعت شروع و پایان هر دوره به شرح زیر می‌باشد:

نوبت کاری صبح و عصر

در قانون نوبت کاری شیفت صبح از ساعت 6 صبح آغاز و در ساعت 14 بعد ازظهر به پایان می‌رسد. با خاتمه شیفت صبح یعنی ساعت 14 بعد از ظهر شیفت عصر آغاز و تا ساعت 22 شب می‌باشد.

جهت کارگرانی که نوبت کاری آن‌ها صبح و عصر واقع شود طبق ماده 56 قانون کار، کارگر 10 درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری‌دریافت خواهد کرد.

عدم مشمول قانون نوبت کاری

22.5 درصد فوق‌العاده نوبت کاری در انتظار کارگران شب‌کار است

نوبت کاری صبح و شب

همانطور که گفتیم نوبت کاری چیست حال باید بدانید نوبت کاری صبح از 6 صبح تا ساعت 14 بعد از ظهر می‌باشد و نوبت کاری شب از ساعت 22 شب آغاز شده و تا ساعت 6 صبح ادامه می‌یابد.

کارگرانی که نوبت کاری آن‌ها در صبح و شب قرار می‌گیرد به علت اینکه در شب کارگر فشار کاری بیشتری متحمل می‌گردد طبق ماده 56 قانون کار، کارگر 22/5 درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری‌دریافت خواهد کرد.

نوبت کاری عصر و شب

در این نوع نوبت کاری شیفت اول از ساعت 14 بعدازظهر آغاز و تا ساعت 22 شب ادامه می‌یابد و شیفت دوم (شیفت شب) هم از ساعت 22 شب تا ساعت 6 صبح روز بعد می‌باشد.

در این حالت از نوبت کاری نیز فوق العاده نوبت کاری 22/5 درصد در نظر گرفته می‌شود. در دوره آموزش حسابداری نیز نحوه محاسبه نوبتکاری تدریس شده است.

نکته مهم

اگر کارگری فقط در طول شب مشغول به کار باشد به عنوان کار شیفت شب بوده و مشمول قانون نوبت کاری نمی‌گردد.

نوبت کاری صبح، عصر و شب

نوبت کاری فوق دارای سه شیفت صبح، عصر و شب می‌باشد. در این حالت چون کارگران در شیف شب نیز مشغول به کار می‌باشند مشمول فوق العاده نوبت کاری خواهند بود.

اما چون میزان ساعت کاری در شب نسبت به دو حالت قبل کمتر می‌باشد طبق قانون کار، کارگر 15 درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری‌دریافت خواهد کرد.

مثال‌هایی از انواع نوبت کاری

حال که متوجه شدید نوبت کاری چیست می‌خواهیم طبق دستورالعمل فوق العاده نوبت کاری مثال‌هایی از انواع نوبت کاری را شرح دهیم:

مثال‌های نوبت کاری صبح و عصر

 • کارگری که یک هفته صبح و یک هفته عصر کار کند و این چرخش تکرار شود.
 • کارگری که ده روز صبح و ده روز عصر کار کند و این چرخش تکرار شود.
 • کارگری که یک هفته صبح و پنج روز عصر کار کند و این چرخش تکرار شود.

مثال‌های نوبت کاری صبح و عصر و شب

 • کارگری که یک هفته صبح، یک هفته عصر و یک هفته شب مشغول به کار باشد.
 • کارگری که ده روز صبح، ده روز عصر و ده روز شب مشغول به کار باشد.
 • کارگری که شش روز صبح، دوازده روز عصر و دوازده روز شب مشغول به کار باشد.

آموزشگاه حسابداری فرداد

مثال‌های صحیح نوبت کاری صبح و شب

 • کارگری که یک هفته صبح یک هفته شب کار کند و این چرخش تکرار شود.
 • کارگری که ده روز صبح ده روز شب کار کند و این چرخش تکرار شود.
 • کارگری که یک هفته صبح یک هفته شب کار کند و این چرخش تکرار شود.
 • کارگری که یک هفته صبح و پنج روز عصر کار کند و این چرخش تکرار شود.

مثال‌های صحیح نوبت کاری عصر و شب

 • کارگری که یک هفته عصر یک هفته شب کار کند و این چرخش تکرار شود.
 • کارگری که ده روز عصر ده روز شب کار کند و این چرخش تکرار شود.
 • کارگری که یک هفته عصر یک هفته شب کار کند و این چرخش تکرار شود.

نحوه محاسبه نوبت کاری

حال سوال است نحوه محاسبه و فرمول محاسبه نوبت کاری چیست ؟ به علت اینکه سختی انجام کار در طول مدت شبانه روز یکسان نمی‌باشد و کارگرانی که به صورت نوبت کار فعالیت می‌کنند طبق دستورالعمل فوق العاده نوبت کاری، کارفرمایان باید مبلغی مازاد بر مزد و حقوق عادی کارگران جهت کار در شرایط نوبت کار به آن‌ها پرداخت نمایند. فرمول‌های محاسبه دستمزد کارگران نوبت کاری چیست ؟

نحوه محاسبه نوبت کاری

فوق‌العاده نوبت کاری؛ مبلغی مازاد بر مزد و حقوق عادی کارگران است

 • محاسبه فوق العاده نوبت کاﺭﯼ صبح ﻭ عصر:

تعداد ساعت نوبت کاری داخل عدد ۱۱۰ درصد ضرب شده و نتیجه آن در ۲۲۰ ساعت ضرب می‌شود. عددی که به دست می آید بر حقوق پایه کارگر تقسیم می‌گردد. سپس مبلغ ریالی حقوق کارهای نوبت کاری که در این بازه زمانی انجام می‌شود به دست خواهد آمد. در نرم افزار حسابداری مالی محاسبه مبلغ نوبت کاری به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

 • محاسبه فوق العاده نوبت کاﺭﯼ صبح ﻭ عصر ﻭ شب:

ساعات نوبت کاری داخل عدد ۱۱۵ درصد ضرب و نتیجه آن در عدد ۲۲۰ ساعت ضرب می‌گردد. عدد بدست آمده بر حقوق پایه تقسیم می‌شود تا حقوق نوبت کاری به شرح فوق به دست آید.

 • محاسبه فوق العاده نوبت کاﺭﯼ صبح ﻭ شب یا عصر ﻭ شب

نحوه محاسبه حقوق کار نوبت کاری که صبح و شب و یا عصر و شب انجام می‌شود به این صورت است که تعداد ساعت نوبت کاری داخل 122/5 درصد ضرب شده و نتیجه آن در 220 ساعت ضرب می‌گردد. عدد حاصل شده بر حقوق پایه ماهانه کارگر تقسیم می‌شود تا حقوق نوبت کاری به دست آید.

نکته مهم

کارگرانی که به صورت ۲۴ ساعت کار و ۲۴ یا ۴۸ ساعت استراحت می‌نمایند و ساعت شروع به کار آنان در طول ماه گردش ندارد، نوبت کار محسوب نمی‌شوند. این نوع از کار طبق ماده ۵۳ قانون کار، کار مختلط محسوب شده و براساس ماده ۵۸ قانون کار به این قبیل از کارگران جهت هر ساعت کار در شب ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد.

مبنای محاسبه شیفت کاری در سال 1403

در پاسخ نوبت کاری چیست اشاره شده است، به کاری که در طول ماه گردش داشته باشد طبق ماده ۵۶ قانون کار نوبت کاری گفته می‌شود. لذا جهت کارهای کمتر از یک ماه نمی‌توان از عبارت نوبت کاری استفاده نمود.

مبنای محاسبه فوق العاده نوبت کاری داخل قانون کار، حقوق ثابت (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) ماهیانه کارگران می‌باشد. شرکت‌های خدماتی اگر دارای کارکنان نوبت کاری باشند، مبلغ نوبتکاری را همراه با حقوق از طریق نرم افزار حسابداری خدماتی که یکی از بسته های نرم افزار حسابداری چند شرکتی می باشد، انجام می‌دهند.

محاسبه نوبتکاری در سال 1403

همان گونه که در پاسخ نوبت کاری چیست گفتیم، به کاری که در طول ماه دارای ساعت کاری گردشی باشد کار نوبتی می‌گویند. به این صورت که نوبت‌های آن در صبح، عصر یا شب واقع می‌شود.

گاهی در نوبت کاری ساعات کار از 8 ساعت در روز، یا 44 ساعت در هفته بیشتر می‌شود، اما باید توجه کرد که مجموع ساعات کار طی 4 هفته متوالی از 176 ساعت نبایستی بیشتر گردد.

دستمزد نوبت کاری جهت یک ماه (30 روز) در نرم افزار محاسبه حقوق با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

 • نوبت کاری در صبح و عصر: ساعت کاﺭ در ماه * 110% * (220 ساعت / حقوﻕ پایه)
 • نوبت کاری در صبح و عصر و شب: ساعت کاﺭ در ماه * 115% * (220 ساعت / حقوﻕ پایه)
 • نوبت کاری در صبح و شب یا عصر و شب: ساعت کاﺭ در ماه * 122/5% * (220 ساعت / حقوﻕ پایه)
برنامه ریزی برای نوبت کاری

اندر حکایات نوبت کاری!

فوق‌العاده نوبت کاری در سال 1403

اگر می‌خواهید بدانید فوق العاده نوبت کاری چیست در ادامه با ما همراه باشید. مفهوم فوق العاده نوبت کاری چیست در قانون نوبت کاری 1403؛ یعنی کارکنانی که در شرایط نوبت کاری کار می‌کنند به دلیل سختی کار حقوقی مازاد بر حقوق معمول دریافت نمایند.

به طور کلی حقوق هر ساعت کاری کارگران با یک شیفت افزایشی همراه می‌باشد. علت محاسبه فوق العاده نوبت کاری به دلیل سختی کار می‌باشد. در ماده 56 قانون کار، قانون گذار فوق العاده نوبت کاری را آورده است و طبق این ماده نرخ نوبت کاری در سال 1403 به این شرح می‌باشد:

کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می کند و نوبت های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود 10٪ و اگر نوبت ها در صبح ، عصر و شب قرار گیرد 16٪ و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب یا عصر و شب بیفتد 22/5٪ علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد نمود.

میزان فوق العاده های شیفت های مختلف کاری

میزان فوق العاده‌های نوبت کاری در سال 1403 به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

 • فوق العاده هر ساعت شب کاری (معادل 35 درصد حقوق) برابر 439,942 ریال
 • فوق العاده هر روز جمعه کاری برابر 456,029 ریال
 • فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب معادل 15 درصد حقوق برابر 374,595 ریال
 • فوق العاده نوبت کاری صبح-عصر معادل 10 درصد حقوق برابر 358,308 ریال
 • فوق العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب معادل 22,5 درصد حقوق برابر 399,025 ریال

روش محاسبه فوق‌العاده نوبت کاری

جهت محاسبه حقوق و فوق العاده نوبت کاری بایستی روش های زیر را به ترتیب انجام داد:

 • ابتدا باید حقوق یک ساعت کارگر محاسبه گردد. جهت محاسبه حقوق یک ساعت کارگر، حقوق ماهانه وی بر تعداد ساعت کاری کل او در یک ماه تقسیم می‌شود.
 • سپس حقوق هر ساعت نوبت کاری کارگر نوبت کار باید محاسبه گردد. به عنوان مثال برای محاسبه نوبت کاری صبح و عصر بعد از تعیین حقوق یک ساعت معمولی کارگر، باید حقوق بدست آمده در 110 درصد ضرب شود.

جهت سایر نوبت کاری های شرح داده شده در فوق نیز به همین صورت در ضرایب متناسب با خود ضرب می‌شود.

 • در نهایت با توجه به اینکه حقوق یک ساعت کاری کارگر نوبت کار به دست آمده در میزان ساعت کاری کارگر در طول ماه ضرب می‌شود تا میزان کل حقوق دریافتی فرد به دست آید.

لازم به ذکر می‌باشد که نوبت کاری یک نوع ماهیت هزینه در حسابداری می‌باشد، بنابراین نوع حساب آن بدهکار است.

فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می‌شود ؟

برای محاسبه درصد فوق العاده نوبت کاری ابتدا 176 ساعت اول کارکرد هر کارگر در طول ماه از کارت تایمکس کارکرد کارگر استخراج می‌گردد. سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت شب مقارن بوده محاسبه می‌شود.

نسبت محاسبه شده اگر به نیم نزدیک باشد، فوق‌العاده نوبت کاری معادل 22/5 درصد مزد و اگر به سی و سی صدم 0/33) نزدیک باشد میزان فوق‌العاده نوبت کاری 15 درصد به کارگر تعلق خواهد گرفت.

به عنوان مثال اگر کارگر نوبت کاری در طول ماه 189 ساعت کارکرد داشته باشد و از 176 ساعت اول کارکرد مزبور حدود 86 ساعت به ساعات شب افتاده باشد فوق العاده نوبت کاری 22/5 درصد خواهد بود.

مزایا و معایب شیفت های کاری

تا اینجای مقاله متوجه شدید نوبت کاری چیست حال میخواهیم مزایا و معایب شیفت های کاری را شرح دهیم. مزایای شیفت کاری برای افرادی که به صورت نوبت کاری کار می‌کنند دست یافتن به حقوق بیشتر نسبت به کارگرانی است که به صورت عادی مشغول به کار می‌باشند. در واقع یکی از فواید قابل توجه نوبت کاری تفاوت حقوق آن می‌باشد.

اما از معایب شیفت کاری به بی خوابی، خستگی، افزایش استفاده از داروها و کافئین ها، کاهش راندمان کاری در طول شب و به طور کلی تحمل فشار بیشتر توسط کارگران می‌توان اشاره نمود.

مزایا و معایب شیفت های کاری

مزایا و معایب شیفت های کاری

 چه مشاغلی دارای نوبت کاری هستند؟

ضمن یادآوری پاسخ نوبت کاری چیست مشاغل حساس و یا مشاغلی که در آن‌ها تقاضای کالا و حجم زیاد کار وجود دارد، دارای نوبت کاری می‌باشند.

همچنین در مشاغل خدماتی همانند پزشكی، پرستاری، آتش نشانی، نيروی انتظامی، خدمات آب، برق، تلفن کارخانه‌های مواد غذایی و … افراد به طور شبانه روزی در حال فعاليت هستند که مشاغل نام برده نیز مشمول نوبت کاری می‌شوند.

5 پرسش و پاسخ های مهم نوبت کاری

در این بخش از مقاله نوبت کاری 5 پرسش و پاسخ مهم در حوزه نوبت کاری را شرح داده ایم. برای یادگیری بیشتر می‌توانید آن‌ها را نیز مطالعه نمایید.

1. آیا فوق العاده نوبت کاری ناظر بر مزد تعطیلات و مرخصی استحقاقی نیز می‌باشد؟

درصدهای نوبت کاری پیش‌بینی شده در ماده 56 قانون کار مشمول کل مزد ثابت یا مزد مبنای دریافتی ماهانه کارگر می‌باشد. به همین علت بایستی برای روزهای تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی استحقاقی نیز محاسبه و پرداخت شود.

2. عیدی سنوات و پاداش شیفت کاری چگونه محاسبه می‌شود؟

براساس قانون کار ابلاغی مزایا و فوق العاده شیفت کاری جزء دستمزد کارگران محسوب نمی‌گردد. به همین دلیل در عیدی، سنوات و اضافه کاری کارگران محاسبه نخواهند شد.

قابل ذکر می‌باشد که محاسبه عیدی سنوات و پاداش کارگران نوبت کار همانند کارگران معمولی محاسبه و پرداخت می‌شود.

3. تفاوت نوبت کاری با شب‌ کاری در چیست؟

در پاسخ به تفاوت شب کاری و نوبت کاری چیست باید گفت کارگرانی که فقط در ساعات شب (از ساعت 22 شب تا 6 صبح) مشغول به کار بوده و به صورت نوبت کاری فعالیت نمی‌کنند یا به طور خلاصه مشغول کار شیفت شب هستند، جزء کارگران شب کار محسوب می‌شوند.

در این حالت علاوه بر دستمزد معمولی کارگر بایستی 35 درصد به عنوان اضافه کاری شب به کارگر شب کار پرداخت شود.

دستمزد ماهیانه (30 روز) شب کاﺭﯼ = تعداد ساعاﺕ شب کاﺭﯼ در ماه * 135% * (220 ساعت / حقوﻕ پایه)

اما کارگران نوبت کار به صورت چرخشی و در حالت‌های مختلف در طول شبانه روز مشغول به فعالیت بوده و میزان اضافه کاری آن‌ها براساس بازه‌های زمانی نوبت کاری، 10 درصد، 15 درصد و 22/5 درصد محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تفاوت شب کاری و نوبت کاری

35 درصد اضافه کاری برای کارگران شب‌کار لحاظ می‌شود

4. نحوه محاسبه مرخصی در نوبت کاری چگونه است؟

نوع مرخصی کارگران نوبت کاری با دیگر کارگران به علت این که ساعت کاری آن‌ها بیش‌تر از ساعت کاری عادی بوده و از ۸ ساعت در روز بیش‌تر می‌شود متفاوت است. مرخصی کارگران نوبت‌کاری به صورت روزانه محاسبه نمی‌گردد.

باید ساعت‌های روز‌هایی که کارگر به مرخصی رفته را با هم جمع و بر ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه تقسیم گردد تا روز‌های مرخصی کارگر محاسبه شود.

اگر روز کاری کارگران نوبت کار به روز جمعه برخورد کند مورد از مصادیق کار در روز جمعه و الزام به تعطیل یک روز دیگر در هفته به جای جمعه می‌باشد.

در صورت عدم تعطیلی در روز دیگر این قبیل کارگران محق به دریافت ۴۰% فوق العاده موضوع تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار نیز خواهند بود.

کارگران نوبت کار همانند کارگران عادی حق استفاده از تعطیلات رسمی با استفاده از مزد را دارند. اگر روز‌های کاری کارگران نوبت کار با ایام تعطیلات رسمی مصادف شود، کار در ایام مذکور از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی می‌شود.

جهت هر ساعت کاری علاوه بر مزد هر ساعت کار عادی بایستی چهل درصد به عنوان اضافه کار به کارگر پرداخت شود.

مثال: کارگری که به صورت نوبت کاری و روزانه 12 ساعت مشغول به کار باشد، در صورتی که در طول یک ماه 30 روزه که دارای 4 جمعه نیز می‌باشد، یک روز (12 ساعت) مرخصی داشته باشد، میزان کسر از مرخصی ایشان چند ساعت خواهد بود:

میزان کسر از مرخصی

در نتیجه با توجه به محاسبات فوق با توجه به یک روز (12 ساعت) مرخصی کارگر مورد نظر میزان کسر از مرخصی ایشان برابر 7.33 ساعت خواهد بود.

5. نحوه محاسبه نوبت کار در ماموریت چگونه است؟

همانطور که در نوبت کاری چیست گفتیم فوق‌العاده های نوبت کاری به کارگرانی پرداخت می‌شود که کارشان در محدوده زمانی یک ماه گردش داشته باشد به عبارتی دیگر شرط استفاده از درصدهای نوبت کاری تحقق گردش کار در طول یک ماه می‌باشد.

حال چنانچه ماموریت کارگر در ماه‌هایی که در آن گردش کار انجام شده صورت گرفته باشد، نوبت کاری مشمول کارگر می‌گردد.

طبق ماده 46 قانون کار، در قانون کار فوق العاده حق ماموریت نبایستی از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگر کمتر باشد. همچنین بایستی هزینه رفت و برگشت کارگر به محل ماموریت نیز توسط کارفرما پرداخت گردد.

براساس توافقات صورت گرفته بین کارفرما و کارگر مبلغ حق ماموریت می‌تواند بیشتر هم در نظر گرفته شود. بنابراین محاسبه فوق العاده ماموریت فرمول ثابت و هزینه ثابتی نخواهد داشت.

مثال: فرض کنید کارگری که به صورت نوبت کاری صبح و عصر می‌باشد، عازم یک روز ماموریت کاری شده است. درصورتی که بخواهید حقوق یک روز ماموریت کارگر را محاسبه کنید به شرح زیر بایستی اقدام نمایید:

 • حداقل دستمزد روزانه در سال 1403 برابر 2,388,728 ریال می‌باشد.
 • فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کاری صبح و عصر 10 درصد می‌باشد.
 • طبق توافق و قرارداد حق ماموریت برابر مزد مبنای روزانه کارگر می‌باشد.

حداقل حقوق روزانه کارگر نوبت کار صبح و عصر: 2,627,600 = 1.10 * 2,388,728

حق ماموریت = 2,500,000

حقوق یک روز ماموریت کارگر = حداقل دستمزد یا حقوق روزانه کارگر + حق ماموریت = 5,127,600

همچنین قابل ذکر می‌باشد که هزینه ایاب و ذهاب نیز بایستی توسط کارفرما پرداخت گردد.

نتیجه گیری

با توجه به اینکه نوبت کاری تاثیر زیادی بر سیستم محاسبه حقوق و دستمزد دارد، آشنایی با نوبت کاری، نحوه محاسبه و ثبت نوبت کاری در بخش حقوق و دستمزد کارگران مسئله اساسی می‌باشد.

بر همین اساس در این مقاله سعی بر این شد که نسبت به ارائه پاسخ نوبت کاری چیست اقدام و سپس شرح مختصری در خصوص نحوه محاسبه حقوق کارگران نوبت کار، تفاوت نوبت کاری و شب کاری و… پرداخته شود. امیدواریم مطالب ذکر شده برای شما مفید و کاربردی بوده باشد.

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

دسترسی به مقالات مرتبط:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "نوبت کاری چیست ؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "با توجه به اینکه در کشور مشاغلی وجود دارد که کارکنان باید به صورت چرخشی (شیفتی) در طول شبانه روز نسبت به انجام وظیفه اقدام نمایند و امکان تعطیلی محیط کار وجود ندارد، به این گونه مشاغل، مشاغل نوبت کار می‌گویند." } },{ "@type": "Question", "name": "نوبت ‌کاری در چه مشاغلی کاربرد دارد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "به طور کلی در مشاغلی که امکان تعطیلی محیط کار در آن وجود ندارد مانند آتش نشانی‌ها، اورژانس، بیمارستان‌ها، شرکت‌های تولیدی و… حضور کارکنان در محیط کار به صورت نوبت کار می‌باشد." } },{ "@type": "Question", "name": "محاسبه فوق العاده نوبت کاﺭﯼ صبح ﻭ عصر چگونه است؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "تعداد ساعت نوبت کاری داخل عدد ۱۱۰ درصد ضرب شده و نتیجه آن در ۲۲۰ ساعت ضرب می‌شود. عددی که به دست می آید بر حقوق پایه کارگر تقسیم می‌گردد. سپس مبلغ ریالی حقوق کارهای نوبت کاری که در این بازه زمانی انجام می‌شود به دست خواهد آمد." } },{ "@type": "Question", "name": "مزایا شیفت های کاری چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "مزایای شیفت کاری برای افرادی که به صورت نوبت کاری کار می‌کنند دست یافتن به حقوق بیشتر نسبت به کارگرانی است که به صورت عادی مشغول به کار می‌باشند. در واقع یکی از فواید قابل توجه نوبت کاری تفاوت حقوق آن می‌باشد." } },{ "@type": "Question", "name": "چه مشاغلی دارای نوبت کاری هستند؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ضمن یادآوری پاسخ نوبت کاری چیست (What is shift work) مشاغل حساس و یا مشاغلی که در آن‌ها تقاضای کالا و حجم زیاد کار وجود دارد، دارای نوبت کاری می‌باشند." } }] }
نرم افزار حسابداری ابری

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.