آیا می دانید حق سنوات جزء مزایای اجباری کارگران می باشد! با نزدیک شدن به روزهای پایانی در هر سال مباحثی نظیر محاسبه سنوات از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند.

زیرا مبلغ حق سنوات کارگران و کارمندان در پایان هر سال محاسبه و تعیین می‌شود.

ما تصمیم داریم در این مقاله به مباحثی نظیر تعریف سنوات، تفاوت پایه سنوات و حق سنوات، قوانین سنوات، نحوه محاسبه سنوات سال 1400 ، پرسش و پاسخ های مهم درباره محاسبه سنوات، نحوه محاسبه سنوات پایان خدمت و … می پردازیم.

خواندن مقاله محاسبه سنوات را به چه کسانی پیشنهاد می کنیم؟

مدیران کسب و کارها
مدیران مالی شرکت ها
حسابداران
مشمولان دریافت سنوات

سنوات چیست؟

حق سنوات یا سنوات پایان خدمت مبلغی می باشد که در هنگام پایان کار و یا به صورت سالانه توسط کارفرما به کارگران و کارمندن پرداخت می‌شود. سنوات پایان کار یک مزیت اجباری به حساب آمده و کارفرما موظف به پرداخت آن می‌باشد. مبلغ حق سنوات برابر با آخرین پایه حقوقی است که کارگر یا کارمند دریافت نموده است.

حق سنوات روزانه چیست؟

در ابتدای هر سال علاوه بر علاوه بر افزایش پایه حقوق مبلغ پایه سنوات کارگران هم افزایش یافته و به حقوق پایه آن ها اضافه می‌شود. در سال ‌1400 مبلغ سنوات روزانه 46,666  تعیین شده است.

کارگرانی که بیش از یک‌سال سابقه کار دارند درسال 1400 علاوه بر افزایش 39% حقوق روزانه مبلغ 46,666 به حقوق پایه آن ها اضافه شد.

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

حق سنوات مبلغی به اندازه پایه حقوق کارگر می‌باشد که در پایان هر سال توسط کارفرما به کارگر پرداخت می‌شود. کارفرمایان موظف می باشند که مبلغ حق سنوات را به کارگران خود پرداخت نمایند.

زمان پرداخت حق سنوات به کارفرما بستگی دارد، کارفرمایان می توانند در پایان هر سال و یا به صورت کلی در هنگام خاتمه خدمت کارگر به صورت یکجا حق سنوات کارگر را پرداخت نمایند.

اما پایه سنوات مبلغی می‌‌باشد که به حقوق پایه کارمند اضافه شده و افرادی که بیش از یک‌سال سابقه کار دارند مشمول دریافت این مبلغ می باشند. مبلغ پایه سنوات روزانه در سال 1400 برابر با 46,666 بوده که به صورت ماهیانه این مبلغ برابر با 1,400,000 ریال می‌باشد.

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

مشمولین پایه سنوات و حق سنوات با یکدیگر فرق دارند.

مبلغ پایه سنوات چقدر است؟

مبلغ پایه سنوات هر ساله توسط اداره کار تعیین شده و با سال های قبل متفاوت می‌باشد. مبلغ پایه سنوات برای کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل نیستند در سال 1400 برابر با 1,400,000 ریال می باشد.

نکته مهم

کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند با توجه ‌به جدول طبقه بندی مشاغل سنوات کارگران را محاسبه و پرداخت می کنند.

قوانین سنوات چیست؟

برای پرداخت حق سنوات  قوانین و تبصره هایی وجود دارد که عبارتند از:

 • مطابق ماده 24 قانون کار که در تاریخ 29/08/1369 تصویب شده است، هنگامی که خاتمه قرارداد فردی صورت پذیرد،کارفرما باید باید به کارگری که بیش از یک سال سابقه کار دارد، به ازای هر سال سابقه کار یک ماه آخر مزد وی را به عنوان سنوات به وی پرداخت نماید.
 • مطابق تبصره 4 ماده 7 قانون کار و بند 1 ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در تاریخ 01/02/1394 تصویب شده است، کارفرمایان باید برای کارگران موقت خود باتوجه به کارکرد کارگر در هر سال آخرین مزد وی را به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نمایند.
 •  بر طبق ماده 27 قانون کار، اگر کارگر در کار خود قصور ورزیده و یا پس از دریافت تذکرنامه های کتبی همچنان آیین نامه های رسمی کارگاه را نادیده بگیرد، کارفرما می تواند با تایید شورای اسلامی کار حقوق مطالبه کارگر را به همراه حق سنوات کارگر محاسبه نموده و به وی پرداخت نماید و در نهایت قرارداد کار کارگر را فسخ نماید.
 • مطابق ماده 31 قانون کار، اگر به خاطر بازنشستگی یا از کارافتادگی قرارداد کارگر خاتمه پیدا نماید، کارفرما موظف می باشد که با توجه به آخرین مزد کار گر در هر سال 30 روز مزد وی را محاسبه نموده و علاوه بر وجه ازکارافتادگی و بازنشستگی به وی پرداخت نماید.
 • مطابق ماده 165 قانون کار اگر هیأت حل اختلاف اخراج کار گر را موجه بداند، کارگری که اخراج شده است مشمول دریافت حق سنوات با  توجه به ماه 27 قانون ذکر شده می‌باشد.
 •  با توجه‌به رای شماره 1347 تا 1349 که در تاریخ 17/12/1395 صادر شده است وهمچنین رای وحدت رویه شماره 725 و 726 که در تاریخ 02/08/1396 توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است، هنگامی که قرارد کار کارگر خاتمه یابد و یا کارگر کار خود را ترک نماید، کارفرما باید حق سنوات تمام سال هایی که کارگر به صورت کامل برای وی کارکرده است و همچنین نسبت به روزهایی که در سالی که ترک کار کرده است  محاسبه نموده و پرداخت نماید.
 • باتوجه به رای شماره 2727 که در تاریخ 19/09/1398 و رای اصلاحی آن به شماره 249 که در تاریخ 09/02/1399 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، حق سنوات کارگران کار موقت در پایان هر سال برابر با آخرین حقوق وی می‌باشد. درصورتی که قرارداد کارگر یک ساله و یا کمتر باشد در هنگام خاتمه خدمت کارگر، محاسبه و پرداخت حق سنوات برعهده کارفرما می‌باشد.
 •  باتوجه به رای شماه 3328 که در تاریخ 29/11/1398 کهتوسط هیات عومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مبنای محاسبه و پرداخت حق سنوات حقوق و مزد کارگر می‌باشد نه حقوق مبنا و فوق العاده جذب
قوانین سنوات

پرداخت سنوات باید مطابق قوانین انجام شود.

قانون سنوات وزرات کار

تمام کارفرمایان مشمول قانون کار موظف می باشند که سنوات کارگران خود را پرداخت نمایند. اگر به ماده 21 قانون کار مراجعه نماییم، در این ماده ذکر شده است که حق سنواتی که کارفرما به کارگر پرداخت می نماید برابر با حقوق دریافتی کارگر در آخرین ماه کار وی باشد.

درصورتی که پایان کار کارگر قبل از یک سال کارکرد باشد، مبلغ سنوات وی باید با توجه‌به میزان کارکرد او محاسبه شده و توسط کارفرما پرداخت گردد.

قانون پرداخت سنوات کارگران

همانطور که در پاراگراف های قبل ذکر شد کارفرمایان باید حق سنوات کارگران و کامندان خود را پرداخت نمایند و برای پرداخت حق سنوات و پایاه سنوات قوانین متعددی وجود دارد.

شکایت از کارفرما بابت سنوات

درصورتی که کارفرما حق سنوات یا پایه سنوات پرسنل خود را پرداخت نکند، پرسنل می توانند به اداره کار مراجعه نموده و بابت عدم پرداخت حق سنوات از کارفرمای خود شکایت نمایند.

مشمولین دریافت و پرداخت سنوات

تمام کارگاه های شامل قانون کار موظف می باشند که در هنگام خاتمه خدمت کارگران، به اندازه آخرین حقوق یک ماه آن ها را پرداخت نمایند. درصوتی که کارگر کمتر از یک ماه سابقه کار داشته باشد، میزان سنوات او باتوجه به تعداد روز های کارکردی که داشته است مشخص می شود.

بنابراین تمام کارگاه های شامل قانون کار مشمول پرداخت حق سنوات و تمام کارگران مشمول دریافت حق سنوات می باشند.

حق سنوات به چه کسانی تعلق میگیرد؟

ممکنه بعضی کارفرمایان بگویند که حق سنوات فقط به کارگران دارای سابقه کار بیش از یک سال و یا کارگرانی که کار خود را ترک نمی نمایند تعلق می گیرد. این تصور کاملا اشتباه مبوده و حق سنوات به تمام کارگران تعلق می گیرد.

کارفرمایان نیز وظیفه دارند حق سنوات کارگران خود را باتوجه به میزان کارکرد آن ها محاسبه نموده و به آن ها پرداخت نمایند.

حق سنوات به چه کسی تعلق می گیرد

حق سنوات به تمام شاغلان تعلق می گیرد.

سنوات کارگران

سنوات کارگران یا حق سنوات خدمت کارگران مبلغی برابر با یک برابر حقوق یک ماه کارگر در هر سال می‌باشد که درهنگام پایان کار کارگر تمام مبالغ حق سنوات سال های کارکرد کارگر به صورت یکجا به وی پرداخت می شود. اگر میخواهید به صورت دفقیق بدانید که مبلغ حقوق یک ماه کارگران چقدر است، حتما مقاله حداقل حقوق سال 1400 را مطالعه کنید.

حق سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در هنگام بازنشستگی حق سنوات دوره کاری خود را دریافت می نمایند.

نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی تامین اجتماعی

با توجه به ماده 31 قانون کار، برای محاسبه سنوات بازنشستگان تامین اجتماعی آخرین حقوق ثابت دریافتی بازنشسته به عنوان مبنای محاسبه سنوات درنظر گرفته می شود.

سنوات در چه صورت تعلق نمیگیرد؟

سنوات پایان خدمت به تمام کارگران و کارگران تعلق گرفته و حتی کارگری هم که کمتر از یک سال سابقه کار دارد مشمول دریافت سنوات پایان خدمت می باشد. مبلغ سنوات پایان خدمت کارگرانی که کمتر از یک سال سابقه کار دارند با توجه‌به کارکرد آن ها محاسبه می شود.

برخی افراد به اشتباه تصور می کنند که اگر کارگر کار خود را ترک نماید مشمول دریافت سنوات نخواهد شد. اما این تصور درست نیست و تمام کارفرمایان موظف به پرداخ حق سنوات کارگران خود می باشند. حتی برخی از کارفرمایان در قرارداد رضایت کارگر جهت عدم دریافت سنوات را درج می نمایند، این کار نیز اشتباه می‌باشد.

نکته: در گذشته دستورالعملی مبنی بر این که کارفرما می تواند سنوات کارگری که کار خود را ترک نموده است پرداخت نکند صادر شده بود، اما این دستورالعمل باطل شده و مطابق قوانین جدید پرداخت حق سنوات اجباری می‌باشد.

چه کسانی مسئول پرداخت سنوات هستند؟

سنوات جزء مزایای اجباری کارگران بوده و پرداخت سنوات برعهده کارفرما می‌باشد. کارفرما موظف می‌باشد که حق سنوات تمام کارگران خود را پرداخت نماید.

مسئول پرداخت سنوات

کارفرما مسئول پرداخت سنوات می باشد.

پایه سنوات چیست؟

پایه سنوات مبلغی می باشد که به دستمزد ثابت کارگران افزوده شده و به صورت ماهیانه به آن ها پرداخت می شود. البته این مبلغ فقط به کارگران و کارمندانی پرداخت می شود که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند.

نحوه محاسبه سنوات

نحوه محاسبه پایه سنوات با حق سنوات متفاوت می باشد. در نحوه محاسبه هر یک را شرح می دهیم.

نحوه محاسبه سنوات

حقوق آخرین ماه کار فرد مبنای محاسبه سنوات می باشد.

نحوه محاسبه پایه سنوات

برای محاسبه پایه سنوات در شرکت هایی  که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل نیستند، مبلغ سنوات روزانه در کارکرد ماه فرد ضرب می شود. در سال 1400 مبلغ پایه سنوات 36,666 که اگر فردی 30 روز مشغول به کار باشد، مبلغ سنوات وی برای یک ماه برابر با 1,400,000 ریال می‌باشد.

نحوه محاسبه حق سنوات

حق سنوات یک برابر حقوق پایه فرد می‌باشد. بنابراین در سال 1400 که مبلغ حقوق پایه ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ ریال می باشد، مبلغ حقوق پایه در کارکرد سال فرد ضرب شده و عدد بدست آمده بر 365 که تعداد روز های سال می‌باشد تقسیم می شود، عدد بدست آمده به عنوان حق سنوات یک سال فرد پرداخت خواهد شد.

فرمول محاسبه سنوات چگونه است؟

فرمول محاسبه حق سنوات و پایه سنوات که در نرم افزار حقوق و دستمزد نیز از آن استفاده می شود، به شرح زیر می‌‌باشد:

365 / کارکرد سنوات * حقوق پایه در حکم = حق سنوات

کارکرد ماه * 30 / پایه سنوات ماهانه = پایه سنوات

جدول محاسبه سنوات

در این بخش جدول مبلغ سنوات روزانه 11 سال اخیر را آورده ایم.

سالمبلغ سنوات روزانه
13902,000
13912,500
13923,000
13935,000
۱۳۹410,000
۱۳۹510,000
۱۳۹617,000
۱۳۹717,000
۱۳۹۸23,333
99 تا قبل از تیرماه58,333
99 بعد از تیر ماه33,333
140036,666

نحوه محاسبه سنوات 1400

نحوه محاسبه سنوات سال 1400 یا سنوات پایان خدمت سال 1400 بدین طریق می باشد که ابتدا حقوق پایه فرد در تعداد روز های کارکرد وی در طول یک سال ضرب شده و عدد بدست آمده بر عدد 365 که تعداد روز های سال 1400 می باشد تقسیم می شود.

عددی که در این مرحله بدست می آید میزان سنوات پایان خدمت فرد در سال 1400 می‌باشد. حال اگر فرد در سال های قبل نیز سنوات ذخیره داشته باشد، مبلغ سنوات سال های قبل وی نیز محاسبه شده و به مبلغ سنوات سال 1400 افزوده شده و به عنوان سنوات پایان کار فرد پرداخت می شود.

می توان گفت که با محاسبه سنوات سال 1400 در واقع حق سنوات پایان خدمت سال 99 کارگران محاسبه و پرداخت می شود. 

محاسبه آنلاین سنوات 1400

نحوه محاسبه سنوات در نرم افزار حسابداری فرداد

در نرم افزار حسابداری فرداد می توان سنوات را به دو صورت ذخیره و پرداختنی محاسبه نمود. بنابراین به معرفی نحوه محاسبه سنوات در نرم‌ افزار حسابداری مالی می پردازیم.

در حالت ذخیره فقط مبلغ سنوات فرد را در سیستم ذخیره می نماییم که در هنگام خاتمه خدمت فرد بتوانیم مبلغ سنوات تمام سال های فرد فرد را یکجا محاسبه نموده و پرداخت نماییم. همچنین بتوانیم اسناد حسابداری مربوط به سنوات ذخیره را ثبت نماییم.

پس از این که برای فرد سنوات ذخیره محاسبه نماییم باید در سال مالی بعد از بخش استقرار اطلاعات اول دوره، اطلاعات کارکرد سنوات ذخیره پرسنل را به سال جدید انتقال بدهیم.

در حالت پرداختنی نیز مبلغ سنوات را محاسبه نموده و پس محاسبه آن را به فرد پرداخت می نماییم.

در هر دو حالت محاسبه سنوات در نرم‌افزار فرداد، ابتدا در ماژول حقوق و دستمزد و از سربرگ محاسبات گزینه محاسبه حقوق را انتخاب می نماییم.

محاسبه سنوات در نرم افزار فرداد

مرحله اول محاسبه سنوات در نرم‌افزار فرداد

در قسمت بالای صفحه ای که باز می شود، دو گزینه محاسبه ذخیره و محاسبه سنوات پرداختنی وجود دارد. با توجه به نوع ذخیره یا پرداختی بودن محاسباتی که می خواهیم انجام دهیم یکی از دوگزینه ذکر شده را انتخاب می نماییم.

سپس از سمت راست صفحه لیست افرادی که می خواهیم برای آن ها سنوات محاسبه کنیم را انتخاب نموده و از قسمت پایین صفحه گزینه محاسبه کارکرد را انتخاب می کنیم، بدین طریق کارکرد سنوات پرسنل در سال جاری محاسبه می شود.

 اگر خواستیم میزان کارکرد سنوات پرسنل را افزایش، قبل از محاسبه کارکرد با استفاده از گزینه جمع کارکرد با، در بالای صفحه عددی را که می خواهیم به کارکرد سنوات پرسنل افزوده شود وارد نموده و سپس محاسبه کارکرد را انتخاب می نماییم.

مرحله دوم محاسبه سنوات در نرم افزار فرداد

مرحله دوم محاسبه سنوات در نرم‌افزار فرداد

پس از محاسبه کارکرد، اسامی پرسنل را به سمت چپ صفحه انتقال داده و سپس از قسمت پایین صفحه گزینه محاسبه را انتخاب می نماییم. مشاهده می کنیم که مقدار سنوات پرداختنی هر پرسنل محاسبه و نمایش داده می شود.

10 پرسش و پاسخ مهم درباره سنوات

تا این بخش از مقاله سعی نمودیم به صورت کامل حق سنوات و پایه سنوات را معرفی نموده و نحوه محاسبه هریک را نیز بیان کنیم. اما ممکن است همچنان سوالاتی درباره حق سنوات و پایه سنوات در ذهن شما وجود داشته باشد. در ادامه بررسی مهم ترین سوالات درباره سنوات و پاسخ به این سوالات می پردازیم.

1. آیا محاسبه پایه سنوات سال دوم از ابتدای سال تقویمی اشتباه است؟

خیر، این نوع محاسبه مشکلی ندارد چرا که اگر پایه سنوات سال دوم از ابتدای سال محاسبه شود به ضرر کارگر نمی باشد. در واقع این نوع محاسبه سبب راحت تر شدن روند محاسبات سنوات برای واحد کارگزینی خواهد شد.

2. بازخرید سنوات چیست؟

کارکنان می توانند زودتر از موعد خاتمه خدمت خود، درخواست بازخرید سنوات خود را به کارفرما ارائه داده و درصورت تایید کارفرما سنوات خود را دریافت نماید.

بازخرید سنوات معمولا با توافق کارفرما و کارگر یا کارمند انجام شده و درصورت رضایت هر دو طرف مشکلی ندارد.

بازخرید سنوات

شاغلان می توانند قبل از خاتمه خدمت سنوات خود را بازخرید نمایند.

3. منظور از حقوق اصلی چیست؟

حقوق اصلی بیشترین مبلغی است که کارفرما به کارگر پرداخت می نماید. سایر مزایا از قبیل حق بن، حق مسکن، نوبت کاری و … اگر به صورت مستمر و همراه با حقوق اصلی پرداخت شوند، می توانند با حقوق اصلی جمع شده و مبلغ حقوق اصلی را افزایش دهند.

حقوق اصلی در محاسباتی نظیر اضافه کار، کسر کار، طلب مرخصی، محاسبه سنوات و … به عنوان مبنای محاسبه درنظر گرفته می شود. اگر قصد افزایش اطلاعات خود درباره مرخصی زایمان که یکی از انواع مرخصی می باشد را دارید، به مقاله مرخصی زایمان تامین اجتماعی مراجعه کنید.

4. منظور از مزایا مستمر در سنوات چیست؟

مزایایی که به صورت دائمی در چند ماه متوالی به کارگر پرداخت می شوند مزایای مستمر نام دارند. کارفرمایان می توانند به جای حقوق پایه ، جمع حقوق پایه و مزایای مستمر را به عنون مبنای محاسبه سنوات کارگر در نظر بگیرند.

5. چه زمانی قرارداد کار خاتمه یافته و کارفرما باید سنوات را پرداخت کند؟

در هنگامی که کارگر یا کارمند بازنشسته شود، فوت کند، به صورت کلی از کار افتاده شود، به صورت موجه اخراج شود، قرارداد وی تمام شود و یا مطابق متن قرارداد اقدام به فسخ قرار داد نماید، کارفرما باید سنوات وی را محاسبه نموده و مبلغ آن را به کارگر پرداخت نماید.

زمان پرداخت سنوات

حق سنوات در هنگام خاتمه خدمت پرداخت می شود.

6. مواردی که در بخشنامه شورای عالی کار در مورد پایه سنوات ذکر شده

 • دانش آموزان و دانشجویانی که دارای مشاغل تابستانی هستند، مشمول دریافت پایه سنوات نمی باشند.
 • پایه سنوات با سنوات پایان خدمت تفاوت دارد وکارفرما باید در هنگام خاتمه خدمت فرد سنوات یا پاداش پایان خدمت وی را پرداخت نماید.
 • درصورتی که کارفرما تعویض شود مشکلی در پرداخت سنوات به وجود نیامده و کارفرمایی که جدید می‌باشد هم باید سنوات کارگرانی که بیش از یک سال سابقه کار ارند را پرداخت نماید.
 • کارگران فصلی با توجه به میزان کارکردی که دارند سنوات دریافت می نمایند و تبصره هایی جهت محاسبه سنوات این کارگران وجود دارد.

7. سنوات کارگران غیررسمی به چه صورت است؟

تا قبل از سال 92 سنوات فقط به کارگران رسمی پرداخت می شد اما در سال 92 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه ای صادر نمود که مطابق این بخشنامه هیچ تفاوتی در مبلغ سنوات کارگران رسمی و غیر رسمی نمی باشد.

بنابراین نوع قرارداد ارتباطی با حق سنوات نداشته و میزان کارکرد فرد مبلغ سنوات وی را مشخص می نماید.

8. در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟

اگر کارفرما از پرداخت پایه سنوات به کارگر امتناع نماید، کارگر می تواند جهت دفاع از حق خود به اداره کار شکایت نماید.

نکته: با توجه به بخشنامه شورای عالی کار، دانشجویان و دانش آموزانی که دارای مشاغل تابستانی هستند مشمول دریافت حق سنوات نمی باشد.

9. حق سنوات ماهانه چیست؟

حق سنوات ماهانه در هر سال توسط اداره کار تعیین می شود. در سال 1400 مبلغ حق سنوات ماهانه برابر با 120000 تومان تعیین شده است. بنابراین تمام کارگران و کارمندانی که بیش از یک سال سابقه کار دارند در سال 1400 ماهانه مبلغ 140000 تومان بابت حق سنوات ماهانه دریافت می نمایند.

10. اگر در پایان هر ماه و یا در پایان قرارداد مثلا 6 ماهه کارفرما سنوات را پرداخت کند، بعد از پایان کار دیگر لزومی به پرداخت مبلغی به عنوان سنوات ندارد؟

اگر کارگر در طول دوران کاری خود مبلغی را با عنوان سنوات دریافت می کرده است، به آن مبلغ سنوات پرداخت شده علی الحساب گفته می شود.

اما هنگامی که دوران کاری فرد به پایان رسید کارفرما باید ما به التفاوت سنوات را حساب کند و آن را به کارگر بپردازد.

نتیجه گیری

حق سنوات ازجمله مزایای اجباری کارگران می باشد که مبلغ آن در هر سال برابر با یک ماه آخرین حقوق پرسنل می باشد. کارفرمایان موظف می باشند که در هنگام خاتمه خدمت پرسنل، حق سنوات تمام سال های کارکرد پرسنل خود را محاسبه نموده و به آن ها پرداخت نمایند.

پایه سنوات نیز ازدیگر مزایای کارگران می‌باشد که به کارگرانی که دارای یک سال سابقه کار هستند تعلق گرفته و برای کارگران شاغل در کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل با توجه به جدول طبقه بندی مشاغل محاسبه می گردد.

میزان سنوت کارگرانی که دارای طبقه بندی مشاغل نیستند نیز توسط اداره کار اعلام می شود. نحوه محاسبه سنوات پایان خدمت با پایه سنوات متفاوت می باشد.

امیدواریم این مقاله ( نحوه محاسبه سنوات سال 1400 ) برای شما مفید و کاربردی بوده باشد، لطفا نظرات و سوالات خود را ازطریق درج کامنت با ما به اشتراک بگذارید.

دسترسی به مقالات مرتبط:

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "سنوات چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "حق سنوات یا سنوات پایان خدمت مبلغی می باشد که در هنگام پایان کار و یا به صورت سالانه توسط کارفرما به کارگران و کارمندن پرداخت می شود." } },{ "@type": "Question", "name": "پایه سنوات چیست؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "پایه سنوات مبلغی می باشد که به دستمزد ثابت کارگران افزوده شده و به صورت ماهیانه به آن ها پرداخت می شود. البته این مبلغ فقط به کارگران و کارمندانی پرداخت می شود که حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند." } },{ "@type": "Question", "name": "در صورت عدم پرداخت پایه سنوات چه باید کرد؟", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "اگر کارفرما از پرداخت پایه سنوات به کارگر امتناع نماید، کارگر می تواند جهت دفاع از حق خود به اداره کار شکایت نماید." } }] }

تماس

قیمت

دمو

کاتالوگ

×

ما منتظر تماس شما هستیم تا ...

تماس با مشاوران تماس با فرداد

 • شرایـط کاری و نیـازهای ویـژه سـازمان شما را بشنویم.
 • به سوالهای شما در مورد ارزش آفرینی نرم افزار پاسخ دهیم.
 • بر اساس تجربه موفق نرم افزار فرداد در صنایع مختلف بهترین پیشنهاد را برای افزایش بهره وری سازمان به شما ارائه دهیم.
 • با توجه به نیازهای اختصاصی شما، به شما در انتخاب بهترین راهکارها کمک کنیم.